• PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

    • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.MARII KOŁSUT w GRABÓWCE NA ROK SZKOLNY 2021-2022

     program_wychowawczo-profilaktyczny_szkoly.pdf

     Nauczyciele szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce  budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

     1. Wprowadzenie

     Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

     Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabówce obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

     Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły  obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie. Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

     Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów, pielęgniarki szkolne  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

     1. Główne cele programu

     Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu ich. Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     1. Obowiązujące akty prawa
     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art.72)
     • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
     • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
     • Konwencja o Prawach Dziecka
     • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
     • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
     • Ustawa Karta Nauczyciela
     • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
     1. Przy opracowaniu programu uwzględniono:
     • obowiązujące przepisy prawa
     • analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
     • diagnozę oczekiwań rodziców przeprowadzoną badaniami na temat kluczowych celów wychowawczych stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju
     • ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, samorządność itp.)
     • identyfikacji środowiska lokalnego
     • zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski).
     1. Charakterystyka absolwenta

     Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie.

     Absolwent kończący szkołę:

     • dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu
     • jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie
     • umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł i zasad które wyznaczają kierunek jego działania
     • umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania
     • jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią
     • potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata
     • jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku obcym
     • jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy
     • potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.
     1. Program określa działania w wydzielonych obszarach:

     a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

     b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

     c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

     d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

     *w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

     * którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

     * u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

     1. Uczestnicy programu

     Rodzice

     Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

     Wychowawcy

     Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie, poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

      Nauczyciele

     Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. .na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

      

     Uczniowie

     Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

     Wychowawcy:

     Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia. Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją, z sądem dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie procesu nauczania i wychowania uczniów.

     1. Diagnoza zagrożeń

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. w celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej korzystamy z:

     • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej
     • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie
     • ludzkich zasobów szkoły tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się oraz kompetencji szkolnych specjalistów (pedagoga i psychologa, psychoterapeuty, pielęgniarki szkolnej), szkolnych realizatorów programów profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły – współpracujących z nią, rodziców oraz wolontariuszy).

     W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

     - Konflikty rówieśnicze

      

     1. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-2021
     1. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych  

     1. Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

     1. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.

     2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.

     3. Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

     - Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

     - Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju i zdrowym stylu życia poprzez:

     - realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

     - prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

     - Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

     - Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl życia

     - Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa 

     2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

     1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji i radzenia sobie ze stresem.

     2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

     3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).

     - Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

     - Spotkania ze specjalistami

     - Gazetki ścienne i ulotki

     - Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

     - Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem

     - Działalność szkolnego koła PCK

     3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

     1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

     2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

     3. Dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami.

     4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

     5. Treningi umiejętności odmawiania papierosa, alkoholu, dopalaczy itd.

     6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.

     7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

     8. Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w dobie zagrożeń epidemicznych

     - Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca)

     - Realizacja programu profilaktyki uzależnień i rozwijanie umiejętności życiowych „Zanim spróbujesz”

     - Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty); profilaktyka nowotworowa – Miesiąc walki z rakiem w październiku

     - Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, organizacja konkursów

     - Uzależnienie od używek i dopalaczy – „Dopalaczom stop” – organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić

     - Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

     - Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

     - Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, pedagogiem

     - Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień:  „Narkodrom”, „Smaki życia”, „Korekta”

     - Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”

     - Propagowanie idei programu profilaktyczno-edukacyjnego „Zapobiegać HIV i AIDS”

     - Konsultacje ze specjalistami

     - Film edukacyjny

     - Studium przypadku

     - przestrzeganie zasad postępowania w czasie epidemii.

      

     1. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

     1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

     2. Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, wspólnota).

     3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

     4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

     - Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

     - Opieka nad samorządem uczniowskim

     - Funkcjonowanie drużyny harcerskiej

     - Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi i autorytetami

     2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów, z zachowaniem zasad komunikowania się.

     1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.

     2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

     - Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

     – Zajęcia warsztatowe z nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia z Informatyki

     - Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

     3. Rozwijanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.

     1. Realizacja zajęć dydaktycznych z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.

     2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

     3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału.

     4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

     - Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

     - Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu

     - Działalność Samorządu Uczniowskiego

      

     1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły i rodziców.

     1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

      

     2. Prowadzenie rozmów z uczniami o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych.

      

     3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

     - Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

     - Zajęcia z wychowawcami

     - Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

     - Ankieta diagnozująca „Mój system wartości”

     - Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

     - Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

     - Filmy edukacyjne i materiały 

     - Gazetki edukacyjne, szkolna gazetka

     - Organizowanie indywidualnych kontaktów z  psychologiem  i innymi specjalistami

     - Realizacja zajęć na lekcjach religii

     - Realizacja treningu asertywności

     2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.

     1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.

     2. Nauka dobrych manier.

     3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi, z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

     4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

     - popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

     5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.

     6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.

     7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

     8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży pochodzącej z innych krajów.

     - Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np.do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

     - Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

     - Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

     - Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

     - Organizowanie spotkań z pasjonatami i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

     - Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np.języku polskim, WOS-ie, Wychowaniu do życia w rodzinie

     - Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

     - Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

     - Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

     - Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

     - Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

     - Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

     - Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

     - Udział w Akcji Szlachetna Paczka, WOŚP

     - Gazetka informacyjna „Zasady postępowania wobec niepełnosprawnych”

      

     1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

     1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

     2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

     3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

     4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

     5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.  

     6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.

     - Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

     - Realizacja zajęć na lekcjach WOS – poznanie instytucji, do których należy się zwrócić w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

     - Organizacja spotkań z Policjantem.

     - Konsultacje z zaproszonym pedagogiem.

     - Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach.

     - Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

     - Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

     - Filmy edukacyjne  i  materiały.

     - Gazetki edukacyjne, szkolne radio.

     2. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające z anonimowych kontaktów.

     2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach.

     3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.

     4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

     5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

     6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.

     - Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

     - Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

     - Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji w sieci.

     - Prowadzenie treningu asertywności.

     - Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking? 

      

     1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

     Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

     Zadania wychowawczo-profilaktyczne

     Sposób realizacji

     Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

     I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

     1. Zapoznanie z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

     1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w organizacjach działających w szkole.

     2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

     3. Realizacja programów „Moda na zdrowie,  „Mamo, tato nie pal”, „Trzymaj formę”.

     4. Rozmowy indywidualne.

     5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

     6. Ankietowanie.

     7. Redagowanie gazetek tematycznych.

     8. Kontynuacja programu „Szkoła promująca zdrowie”.

     9. Uczestnictwo w projekcie „Walka gigantów – spartakiada dla dzieci z przedszkoli”; organizacja zawodów sportowych dla uczniów klas I-III –„Igrzyska radości – zdrowiem dla przyszłości”.

     10. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

     11. Realizacja programu dla uczniów „Opieka zdrowotna i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego życia”.

     12. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

     13. Gimnastyka korekcyjna.

     14. Zajęcia z logopedii.

     15. Kontrola prawidłowości natężenia światła w klasach i na korytarzach.

     16. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

     17. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i okolicy

     - działalność harcerska,

     - ćwiczenia na siłowni zewnętrznej,

     -zabawy na  placu zabaw

     18. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

     Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

     - wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

     - nauczyciele koordynatorzy projektów scenariusze projektów

     - pielęgniarka szkolna/dokumentacja pielęgniarki szkolnej w ciągu całego roku.

      

      

     Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

     Lekcje wychowawcze/  dzienniki zajęć specjalistów.

     2. Zapoznanie  z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3.Profilaktyka zagrożeń.

     1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się i prawidłowej higieny.

     2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach z rodzicami.

     3. Spotkania z dietetykiem.

     4. Program  profilaktyki próchnicy.

     5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

     6. Konkursy plastyczne.

     7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

     8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

     9. Realizacja programu promującego zdrowy i bezpieczny styl życia „Trzymaj formę” oraz Programu Profilaktycznego „Alfred Radzi” i inne działania promujące zdrowie i zachowania prozdrowotne.

     10. Realizacja działań promujących zdrowie.

     11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

     12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

     13. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

     14. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.

     15. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

     1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy                   (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

     2. Organizacja konkursu na temat używek dla uczniów klas IV-VI.

     3. Organizacja konkursów na temat narkomanii,  dopalaczy, HIV dla uczniów klas VI-VIII.

     4. Gazetki ścienne. 

     5. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.

      pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

      

      

     Lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.

     Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

     Nauczyciele /wychowawcy.

      

     Przeszkoleni nauczyciele, wg odrębnego planu na zajęciach w każdej klasie.

      

     Zajęcia z wychowawcą klas,

      

      

      

      

      

     Dzienniki zajęć nauczycieli i wychowawców.

     II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

     1. Zapoznanie z podstawowymi prawami ucznia i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

     1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

     2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

     3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

     4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

     5.Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.

     6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

     Nauczyciele klas/Kodeks praw i obowiązków ucznia.

      

     Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.

      

     Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

     2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat w szkole.            

     1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

     2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

     3. Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursów        „mistrz życzliwości, mistrz kultury bycia” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

     4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

     Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

      

     Wychowawcy klas.

     Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy/

     3.Profilaktyka zagrożeń.

     1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

     - agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

     2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

     3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.

     4. Zajęcia warsztatowe „Nie dla agresji i przemocy w szkole”.

     5. Realizacja programu „Znam inne rozwiązanie – program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole”.

     6. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.

     7. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

     8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

     - propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

      

      

     wychowawcy klas,

     dzienniki specjalistów.

     III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

      

     1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.

     1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

     2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

     3. Realizacja programu „Gryfuś” przy współpracy z Policją.

     4. Współpraca z ratownikami medycznymi.

     5. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

     6. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

     7. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

     8.Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów.

     Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy.Alarmy próbne przeciwpożarowe.

     Dyżury nauczycieli w czasie przerw.Dziennik bibliotekarza.

      

     2. Kształtowanie umiejętności porządkowani i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

     1. Nauczanie informatyki od klasy i – uświadamianie konsekwencji.

     2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

     3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas i – III.

     4. Dzień Bezpiecznego Internetu.

     5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.         

     6. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym.

      

     Wyznaczeni nauczyciele –zgodnie z odrębnym harmonogramem.

     3. Profilaktyka zagrożeń.

     1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

     - omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

     - spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

     - co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

     2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia

     - diagnozowanie środowiska.

     3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

     - uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie

     - realizacja programu „Chronimy dzieci” – fundacja „Dzieci Niczyje”

     - gazetki tematyczne.

      wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

      

     Przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji/materiały informacyjne.

     IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

     1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur.

     2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

     1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

     2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.

     3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

     - uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

     - składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

     4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.

     Dokumentacja szkolna.

     Kalendarz.

      Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

     3.Profilaktyka zagrożeń.

     1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

     2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

     Uczestnictwo uczniów w działaniach dziennik wychowawcy.

      

     Organizacja działań dla rodziców  

     Zadania

     Formy realizacji

     Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

     - Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.

     - Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

     - Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

     Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

     - Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  za pomocą dziennika elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

     - Rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dyrektorem szkoły.

     - Informacje na temat niskiej frekwencji – pisemne.

     - Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

     Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

     - Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.

     - Organizacja warsztatów np. na temat „Bezpieczny Internet”; „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”;  „Co to są dopalacze”; konsekwencje prawne zachowań agresywnych,  sprzedaży i posiadania używek.

     – Warsztaty: zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania.

     - Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

     - Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

     - Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

     - Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem.

     Organizacja działań dla nauczycieli

     Zadania

     Formy realizacji

     Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.

     - Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat np. dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

     Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

      

     Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

     - Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np. z zakresu efektywnych metod uczenia się „Mnemotechnika”; Negocjacje i mediacje”.

     - Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     Propagowanie literatury na temat profilaktyki w szkole.

     - Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

     - Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.

      

     1. Ewaluacja programu – będzie polegała na:

      

     Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

      

     Sposoby i środki ewaluacji:

     - obserwacja i analiza zachowań uczniów,

     - obserwacja postępów w nauce,

     - frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

     - udział w konkursach.

      

     Narzędzia ewaluacji:

     - ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

     - obserwacja zachowania uczniów,

     - analiza dokumentacji szkolnej i  nauczycieli

     - analiza dokumentacji wychowawców,

     - analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

     - rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

     - wytwory uczniów,

     - analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

      

     Działania ewaluacyjne będą polegały na:* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

     *opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

     *zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

      

     Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.