• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez
   Publiczną Szkołę Podstawową w Grabówce

   Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) − informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

   I.Administratorem danych osobowych jest:

   1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol, tel: 15 86 13 231, e-mail: psp.grabowka@wp.pl.
   2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 501-470-633, e-mail: iod@rodoconsulting.eu

   II.Cele i podstawy przetwarzania

   Określono cele przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać je w następujących celach:

   1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);

   2. w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresie archiwizacji na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),

   3. w celu zapewnienia uczniowi prawidłowej opieki w czasie pobytu w szkole oraz wypełnienie obowiązków prawnych związanych z tą opieką, które określają przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 59) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   6. w celu badania satysfakcji będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

   7. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na pytania w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

   III. Odbiorcy danych

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione, na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe, podmioty świadczące usługi pomocy pedagogicznopsychologicznej, logopedycznej, firmy ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe).

   IV. Przekazywanie danych do państw trzecich.

   Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

   V. Okres przechowywania danych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

   VI. Prawa osób, których dane dotyczą

   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

   5. prawo do przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

   VII. Skarga

   Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

   VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

   IX. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje

   W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania danych osobowych.

   …..............................................................................................

   (data, podpis potwierdzający zapoznanie się z powyższą treścią)

   Klauzula_informacyjna_-_SPS_w_Grabowce.pdf

  • Napisz do nas

   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać