• KONCEPCJA PRACY

    •  

     Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej
      im. Marii Kołsut w Grabówce.

      

           I.            Wizja szkoły.

     • Nasza szkoła jest przyjazna, nowoczesna, rozwijająca wszystkie sfery osobowości ucznia.
     • Wychowuje człowieka wykształconego, mądrego, odpowiedzialnego, twórczego, kulturalnego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoją miejscowością, regionem, ojczyzną.
     • Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, odpowiedzialna, kompetentna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody nauczania.
     • Wszystkie zadania wychowawcze są realizowane we współpracy z rodzicami.
     • Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę, uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego i społeczeństwa.
     • Uczniowie zdolni znajdują w naszej szkole  ofertę zajęć       pozalekcyjnych, by mogli realizować swoje zainteresowania. 

      

        II.            Misja szkoły.

     Tu zdobędziesz  wiedzę, rozwiniesz swoje talenty, nauczysz się żyć, pracować, tworzyć siebie
     i środowisko przyjazne innym”

     Szkoła to : uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie. W tradycyjnym ujęciu zadaniem szkoły jest kształcenie, wychowanie i opieka. Natomiast proces zarządzania szkołą to: ustalenie jej charakteru, wizji, diagnoza stanu obecnego, określenie zasobów jakimi się dysponuje, planowanie jej rozwoju, wdrażanie i realizacja zamierzeń oraz nadzór nad nimi.

     1.     Kształcenie

     1.2  Efekty kształcenia

     • pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi,   przeprowadzaniem różnego rodzaju testówi egzaminów próbnych (klasa III-listopad, klasa VI– styczeń),
     • szeroki udział uczniów w konkursach, nie tylko, przedmiotowych,
     • nagradzanie uczniów wyróżniających się w pozytywny sposób,
     • prowadzenie statystyki wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników konkursów przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów,
     • śledzenie losów absolwentów.

      

     Opierając się na systematycznej i wnikliwej analizie wyników, możliwe będzie dostosowanie metod i form nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz stworzenie środowiska sprzyjającego procesowi uczenia i zwiększenie liczby własnych rozwiązań metodycznych.

     Sprawą wielkiej wagi będzie:

     • podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej,
     • doskonalenie warsztatu i metod pracy,
     • dzielenie się zdobytą wiedzą, 
     • przeprowadzanie samooceny pracy w ramach WDN oraz opracowanie nowego projektu uwzględniającego potrzeby rady pedagogicznej.

      

     Za równie ważny element kształcenia uważam

     • wypracowanie nowych form spotkań, komunikacji na płaszczyźnie: uczniowie – rodzice – nauczyciele oraz opracowanie projektu pedagogizacji rodziców.

      

     1.3  Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę

     Różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych stwarzają uczniom możliwości rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Ważna jest okresowa weryfikacja oferty zajęć dodatkowych po przeanalizowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zwiększenie udziału dzieci w kołach zainteresowań. Chcę przekazać Radzie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, jakich oczekują aktualnie zajęć pozalekcyjnych. Ich organizacja, w przyszłym roku, będzie wynikała z tych zapotrzebowań.

     Moje zadania w tej dziedzinie skupią się wokół następujących propozycji:

     • rozwinięcie działalności kół przedmiotowych,
     • rozwijanie możliwości i umiejętności w zakresie kultury fizycznej uczniów, także poprzez ścisłą współpracę z instytucjami wspierającymi zajęcia sportowe.

      

     Sport jest znaczącym filarem mojej szkoły. To niezbędny dla uczniów element zdrowia, to jeden ze sposobów na osiągnięcie sukcesu, który nie jest możliwy dla wszystkich w dziedzinie nauki , a każde dziecko potrzebuje poczuć, że jest w czymś „dobre”.

     2.     Wychowanie

     2.1  Program Szkoły

     Nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka. Współczesna szkoła musi, więc posiadać program wychowawczy, który w sposób całościowy opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym są to między innymi:

     • stwarzanie warunków do wychowania dzieci świadomych   dokonywanych wyborów,
     • właściwie reagujących w sytuacjach trudnych,
     • aktywnie uczestniczących w budowaniu obrazu własnej osoby,
     • tworzenia właściwej atmosfery w kontaktach nauczyciel – uczeń,
     • tworzenie atmosfery zaufania do nauczycieli, przy jednoczesnym okazywanie pedagogom szacunku.

     Program wychowawczy szkoły będzie kładł nacisk na:

     • uczciwość i prawość jako zasady postępowania,
     • poszanowanie godności człowieka,
     • odpowiedzialność za swoje decyzje.
     • umiejętność współpracy,
     • poszanowanie dla tradycji,

      

     Zamierzeniem  koncepcji pracy szkoły jest również , by funkcjonowanie placówki opierało się na zasadach demokratycznych, by nasza szkoła wdrażała młodych ludzi  do aktywnego życia w społeczeństwie.

     Planując wspomaganie procesu wychowawczego planujemy:

     • ścisłą współpracę z rodzicami,
     • pedagogizację rodziców,
     • nawiązywanie do autorytetu patrona szkoły i jego słów, które brzmią:

      

     „ …dla Polaka być synem wsi polskiej to wielki honor. Trzeba zawsze o tym pamiętać. Wiernie służyć swojej Ojczyźnie. Mieć dumę narodową, która powinna się realizować w obronie jej granic w czasie wojny, a w czasie pokoju w uczciwej pracy…”

     W Szkolnym Programie Profilaktyki, musi być miejsce na bloki tematyczne takie, jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, zdrowie i bezpieczeństwo, wagary, ucieczki z lekcji,  agresja werbalna, agresja fizyczna,  

     2.2  Bezpieczna szkoła to

     Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego. Sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole, zadowolony jest także rodzic i nauczyciel.

     Ważne jest opracowanie i wdrożenie systemowych działań

     • w zakresie promocji zdrowia,
     • organizowania pomocy w postaci terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem i agresywnych.

     Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, to także opieka.

     3.     Opieka

     Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam wspieranie rozwoju emocjonalnego – społecznego uczniów. Niezbędny jest także życzliwy stosunek nauczycieli do uczniów i dobre rozumienie motywów ich postępowania, a także poznanie warunków życia swoich wychowanków.

     Działalność opiekuńcza odbywa się podczas osobnych zajęć, a także wpleciona jest w działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. W zakresie działalności opiekuńczej placówka realizuje następujące zadania:

     • Opieka nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej.

     Zapewnienie uczniom opieki medycznej:

     • współpraca z pielęgniarkami szkolnymi,
     • fluoryzacja,
     • pogadanki prozdrowotne,
     • udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
     • dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych
       i przed lekcjami.

     Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam wspieranie rozwoju emocjonalnego – społecznego uczniów. 

     4.     Organizacja i kierowanie szkołą

     W obecnych czasach placówka oświatowa jest odbierana przez pryzmat gospodarki rynkowej. Rynek jest miejscem, nie tylko wymiany towarów, ale również świadczenia usług. Od tych usług będzie zależało, czy uczniowie i rodzice będą zadowolonymi klientami i okażą swoją  życzliwość i zrozumienie dla jej potrzeb.

     4.1 Baza szkoły

     Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga określonych warunków funkcjonowania, estetycznych i materialnych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabówce im. Marii Kołsut mieści się w świeżo wyremontowanym budynku. Posiada szereg nowych pomocy dydaktycznych, odnowione i wyposażone w nowe meble klasy, dostęp do Internetu. Zadaniem szkoły jest w dalszym ciągu unowocześniać bazę szkoły i upiększać jej wygląd tak aby dobrze czuli się tutaj uczniowie, rodzice i nauczyciele.

     4.2  Współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami

     Roli rodziców w szkole nie da się przecenić. Ale – moim zdaniem – umiejętność współpracy dyrektora z rodzicami (nie tylko z Radą Rodziców) nie powinna ograniczać się tylko do tego, by rodzice akceptowali propozycje szkoły, choćby najsłuszniejsze. Dlatego też szkoła  preferuje takie zasady współdziałania, w których rodzice występowaliby w roli prawdziwych partnerów szkoły – inicjatorów przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz ich współwykonawców. Podstawowym jednak warunkiem dobrego współdziałania dyrektora z Radą Rodziców jest przestrzeganie praw rodzicóww szkole, jak np.:

     • informowanie ich o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
     • zapoznanie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
     • przekazywanie informacji o zachowaniu, postępach
       w nauce i ewentualnych przyczynach trudności dziecka,
     • umożliwienie korzystania z porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci,
     • kształtowanie opinii o pracy szkoły.

      

     4.3  Informacje i promocja szkoły

     W procesie zarządzania szkołą oraz kształtowania jej wizerunku w środowisku istotną rolę pełnić będzie prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej poprzez:

     • wykorzystanie siły Internetu i mediów,
     • organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego i prelegentów,
     • uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje i imprezy integracyjne,
     • odkrywanie naturalnych talentów młodych ludzi
     • i pobudzanie ich do działalności artystycznej.
     • W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki w regionie oraz wyrobienia wśród uczniów lokalnego patriotyzmu, szkoła musi
     • włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne, integrujące środowisko, oraz współpracę z instytucjami.

      

     4.4  Dyrektor - menedżer

     W związku z dużą samodzielnością szkoły nadaną przez reformę oświaty,  dyrektor powinien mieć rozeznanie nie tylko w sprawach oświatowych, ale również skutecznie poruszać się w obrębie innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówki, charakterystycznych dla menedżerów np.

     • pozyskiwaniu sponsorów i funduszy.