• REGULAMIN KORZYSTANIA
     Z PLACU ZABAW I BOISKA SZKOLNEGO
     PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Marii Kołsut w grabówce

      

            Plac zabaw i boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, lekcyjnych  i pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz innych form przewidzianych w planie pracy szkoły.

            Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska i placu zabaw oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.

            W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym lub placu zabaw prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.

            Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych  oraz palcu zabaw w trakcie lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się wyłącznie pod opieką nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących.

            Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw przed lub po zajęciach szkolnych. Za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne wyrządzone przez nie w tym czasie odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

             Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, a za ich stan odpowiadają osoby prowadzące zajęcia i pozostali użytkownicy.

            Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce.

     W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska i placu zabaw zabrania się:

            palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,

            używania wulgaryzmów,

            przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,

            użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,

            wprowadzania zwierząt,

            niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu,

            wspinania się po ogrodzeniu boiska i konstrukcjach sportowych,

            jazdy po boisku rowerem i na rolkach.

            za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.

            osoby korzystające z boiska i placu zabaw  zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń).

            za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym i placu zabaw, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

     Telefony alarmowe

     Straż Pożarna – 998, Pogotowie ratunkowe – 999,  Policja – 997, Telefon alarmowy – 112.

      

     Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw i boiska szkolnego mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

      

     regulamin-korzystania-z-placu-zabaw-i-boiska.pdf