Nawigacja

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

DOKUMENTY

PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkolny Program Profilaktyki

W PSP im. Marii Kołsut w Grabówce

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014/2015

 

Szkolny Program Profilaktyki na rok 2013/2014 powstał na bazie wyników ankiety ewaluacyjnej po realizacji 3 – letniego programu profilaktycznego przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Najważniejszymi kierunkami działań będą:

1.      Troska o bezpieczeństwo uczniów;

2.      Promowanie zdrowego stylu życia;

3.      Przeciwdziałanie agresji i przemocy;                                                                     

4.      Profilaktyka uzależnień (kl. 4 – 6);

5.      Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym;

6.      Wspomaganie wychowawczo – profilaktycznej funkcji rodziny;

7.      Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki.

Do celów i rekomendacji Programu należą:

1.      Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

2.      Propagowanie zdrowego stylu życia szeroko rozumianego;

3.      Zapobieganie patologiom tj. agresja, przemoc, uzależnienia;

4.      Wspomaganie dziecka z problemami edukacyjnymi;

5. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci, włączenie rodziców do współpracy ze szkołą i współdecydowania w sprawach związanych z działaniami profilaktycznymi ze strony szkoły.

Realizatorami działań profilaktycznych zawartych w Programie są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. Na bieżąco współpracują
z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze wychowania i profilaktyki (np. pielęgniarka szkolna, policja, straż ).

Program profilaktyczny może ulegać zmianom, modyfikacjom w zależności od potrzeb szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na ewaluacji po przepracowanym roku ( I połowa czerwca 2014 r.). Badania przeprowadzą:

-          Wśród uczniów i rodziców – wychowawcy klas;

-          Wśród nauczycieli – przewodniczący WDN.

Narzędziem ewaluacji będą: kwestionariusze ankiet ewaluacyjnych, wywiady, obserwacje, analiza dokumentacji szkolnej, sprawozdania wychowawców z realizacji Programu. Ewaluację Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2013/14 przeprowadzą: J. Klimek, W. Słabek,  Wyniki ewaluacji będą służyły do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań, a w przyszłości do modyfikowania Szkolnego Programu Profilaktyki uwzględniającego aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły.                                                                                                                           

WIĘCEJ                                                                             Koordynator: Jadwiga Klimek

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kołsut w Grabówce
    Grabówka 67
    23-235 Annopol
  • 15 861 32 31

Galeria zdjęć