• REKRUTACJA/zapisy dzieci do szkoły - INFORMATOR

    • Nabór do szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Annopol

     1. Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol

     Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W załączeniu harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.


     2. Nabór do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Annopol na rok szkolny 2018/2019.

     Rodzice dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola lub oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej  składają na rok szkolny 2016/2017  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu  lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

     Na wolne miejsca w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  przeprowadza się postepowanie rekrutacyjne.W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc  w  przedszkolu, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c. ust.2 ustawy o systemie oświaty .  W przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakończeniu tego etapu  przedszkole albo oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W załączeniu harmonogram rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwałą w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

     Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij poniższe linki [tytuły].

     1. Zarządzenie w sprawie terminów zapisu dziecka przez rodzica do przedszkoli i odziałów przedszkolnych.

     2. Zarządzenie w sprawie terminów zapisu dziecka przez rodzica do klas pierwszych szkół podstawowych.

     3. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i odziałów przedszkolnych.