• ZAPYTANIA OFERTOWE

    • Zapytanie ofertowe 1/2020
     -  na rok szkolny 2020/2021
     Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Kołsut w Grabówce
     tel. 15 861 32 31
     psp.grabowka@wp.pl
     ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
     w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona
     w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
     – Prawo zamówień publicznych na:

     „Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby w Publicznej Szkole Podstawowej
     im. Marii Kołsut w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol”
     1.     Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce,
     Grabówka 67, 23-235 Annopol
     2.     Przedmiot zamówienia – „Zakup wraz z dostawą opału na potrzeby w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol”
      Załączniki do pobrania:


      

      

     Zapytanie ofertowe 1/2019 -  na rok szkolny 2018/2019

     Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Kołsut w Grabówce

     tel. 15 861 32 31

     psp.grabowka@wp.pl

     ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
     w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona
     w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
     – Prawo zamówień publicznych na:
     „Dostawa i montaż wykładziny typu PCV
     w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce,
     Grabówka 67, 23-235 Annopol”

     1. Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol
     2. Przedmiot zamówienia – „Dostawa i montaż wykładziny typu PCV dla PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol
     3. Zakres prac do wykonania:

         1) Dostawa wykładziny elastycznej PCV heterogenicznej, ilość - 120 m2, o parametrach nie gorszych od:

             a. Wykładzina elastyczna PCV(PCW) heterogeniczna o parametrach nie gorszych od:
             b. Typ wykładziny - rulon
             c. Ciężar całkowity: 2800 g/m2
             d. Grubość: 2.0 mm
             e. Warstwa użytkowa: 0.7 mm
             f. Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
             g. Zabezpieczenie powierzchni: UV easy clean
             h. Łączenie wykładziny: sznur spawalniczy
             i. Klasa reakcji na ogień: Bfl-s1
             j. Klasa użytkowa: 34/43
             k. Odporność na odgniecenia: <0,05mm
             l. Antypoślizgowość: DS≥0,30

                 Kolor do akceptacji przez zamawiającego (maksymalnie 2 kolory)

         2) Klej do wykładzin.
         3) Montaż wykładziny na podłodze wraz z cokołami o wysokości 10 cm – 120 m2.
         4) Demontaż starej wykładziny – 120 m2.
         5) Przygotowanie podłoża, czyszczenie, uzupełnienie ubytków, zerwanie listew przypodłogowych – 120 m2.
         6) Emulsja gruntująca- 120 m2.
         7) Wylewka wygładzająca 0-3 mm – 120 m2.

              Prosimy o dołączenie do oferty wzornika.

     4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
     5. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.
     6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 11luty  do 22luty 2019 r.
     7. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

     • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
     • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
     • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
     • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

     8. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.
     9. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

     • formularz ofertowy – załącznik nr 1,
     • przedmiar robót – załącznik nr 2,
     • oświadczenie – załącznik nr 3,
     • wzór umowy – załącznik nr 4.

     10. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
     11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
     12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
     13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
     14. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol „Dostawa i montaż wykładziny typu PCV PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol”.
     15. Termin składania ofert upływa dnia 05 luty 2019r. r. o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 luty o godz. 10.15 w sekretariacie PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopo1
     16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
     17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.
     18. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
     19.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.


     Pliki do pobrania


     Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 2/2018

     Powiadomienie
     o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

     "wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, znajdujących się w  PSP im. Marii Kołsut, Grabówka 67, 23-235 Annopol.


     Zapytanie ofertowe 2/2018 -  na rok szkolny 2018/2019

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, w imieniu którego działa Ewa Mirosław – dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest  "wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, znajdujących się w  PSP im. Marii Kołsut, Grabówka 67, 23-235 Annopol. o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
     Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579).

     Ewa Mirosław

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce

     Grabówka 67

     23-235 Annopol

     tel 1586131

     psp.grabowka@wp.pl


     Pliki do pobrania


     Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 1/2018

     Powiadomienie
     o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

     Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

     "dostawa sprzętu TKI dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

     dokonał wyboru oferty:

      

     Zapytanie ofertowe 1/2018 -  na rok szkolny 2018/2019

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, w imieniu którego działa Ewa Mirosław – dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest  "dostawa sprzętu TKI dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
     Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579).

     Ewa Mirosław

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce

     Grabówka 67

     23-235 Annopol

     tel 1586131

     psp.grabowka@wp.pl


     Pliki do pobrania