• Maria Kołsut

    • http://help.edupage.org/

     Maria Kołsut z domu Nowosielska w dokumentach kościelnych Marianna – urodziła się 16 lipca 1896 roku w Nowym Żmigrodzie, jako córka Piotra Nowosielskiego i Heleny Adamskiej. W 1902 r. (mając 6 lat) rozpoczęła naukę w czteroklasowej Szkole Ludowej w Żmigrodzie, dalszą edukację w klasach V do X odbyła w Żeńskiej Szkole Wydziałowej w Jaśle, którą to ukończyła w 1912 roku. Ponieważ Jej marzeniem była praca na stanowisku nauczycielki wiejskiej, podejmuje naukę w III Seminarium Nauczycielskim w Krakowie (w lata 1916-1917), które ukończyła maturą z wyróżnieniem 6 lipca 1916 roku (po rocznej przerwie spowodowanej wybuchem pierwszej wojny światowej).
     Od najmłodszych lat u Marii Nowosielskiej uwidocznił się patriotyzm narodowy (wpojony przez ojca byłego powstańca styczniowego i matkę), którego przejawem było członkostwo w Tajnej Patriotycznej Organizacji Samokształceniowej działającej na terenie Jasła, a następne aktywna działalność w tejże organizacji podczas nauki w III Seminarium Nauczycielskim w Krakowie. Podstawowym celem Tajnej Patriotycznej Organizacji Samokształceniowej była nauka historii i literatury polskiej, w ramach działań Tajnej Patriotycznej Organizacji Samokształceniowej prowadzone były również swobodne dyskusje i pogadanki na temat przyszłości Ojczyzny - Polski.
     Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego Maria Nowosielska wraca do Żmigrodu ponieważ ze względu na zaangażowanie Mari w działalność tajnych organizacji patriotycznych, oraz powstańczą przeszłość ojca, władze Galicji reprezentujące zaborcę Austryjackiego odmawiają zatrudnienia młodej nauczycielce pochodzenia polskiego. Do czasu uzyskania stałej posady nauczyciela, udziela korepetycji i zajmuje się ciężko chorym ojcem i bratem Tadeuszem, który umiera w wieku 9 lat.
     Wreszcie przychodzi ta upragniona chwila, Maria Nowosielska otrzymuje od zaborcy skierowanie do pracy na stanowisku nauczyciela z dniem 1września 1917 roku do szkoły w Annopolu Lubelskim (nad Wisłą). Jednak jej marzenia nie są spełnione Annopol to małe miasteczko, a ona chciała pracować na wsi, składa więc odwołanie w wyniku którego z dniem 1 października 1917 roku otrzymuje nominację na nauczyciela jednoklasowej Pospolitej Szkoły Ludowej w Grabówce. Trudne warunki życia i rodzinne sprawiają, że dopiero w 1924 roku Maria Nowosielska decyduje się na związek małżeński, mężem Mari zostaje były legionista Ludwik Kołsut.
     Praca z dziećmi ze środowiska wiejskiego sprawia jej wielką radość, poświęca cały wolny czas na podnoszenie ich poziomu intelektualnego.  Organizuje tzw „Uniwersytety Niedzielne”, na których wpaja młodzieży i dorosłym największe wartości tj miłość do Ojczyzny i bliźnich. Jednocześnie jako kierownik szkoły działa na rzecz poszerzenia oświaty w Grabówce doprowadzając do utworzenia 7 klasowej szkoły podstawowej.
     Sama też dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, w latach 1922 do 1927 uczestniczy w „Wakacyjnych Kursach Uniwersyteckich”.  W roku 1928 rozpoczyna dwuletni stacjonarny Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie, ukończenie którego otwiera Jej jako jedynej nauczycielce z województwa lubelskiego drogę do podjęcia w 1933 roku studiów zaocznych w Instytucie Pedagogiki przy Uniwersytecie  Warszawskim.
     Dnia 20 kwietnia 1937 roku Maria Kołsut ukończyła studia w Instytucie Pedagogiki w Warszawie obroną pracy dyplomowej pt „Monografia społeczna wsi Grabówka”. Za wkład w szerzenie oświaty na wsi, i pracę pedagogiczną Maria Kołsut zostaje odznaczona najpierw brązowym, a następnie srebrnym Medalem za służbę pedagogiczną.
     1 września 1939 roku rozpoczyna się II Wojna Światowa, od samego jej początku Maria Kołsut wspomaga mieszkańców Grabówki w unikaniu wszelkich represji ze strony okupanta, organizuje tajne nauczanie, dużym osiągnięciem Mari Kołsut w tym okresie jest skuteczna interwencja u Szefa Guberni Franka w sprawie cofnięcia decyzji o pacyfikacji wsi Grabówka za nie wywiązanie się z dostaw kontrybucyjnych.
     W 1942 roku na własną prośbę ze względu na grożące Jej ze strony okupanta aresztowanie za organizowanie tajnego nauczania i pomoc ludności Grabówki zostaje przeniesiona do pracy w Wilkołazie i zamieszkuje w Obrokach 5 km od Wilkołaza. Nadal prowadzi tajne nauczanie. Od samego początku czyni również starania o utworzenie szkoły w Obrokach, jej działania zostają spełnione. W 1944 roku rozpoczyna działalność jednoklasowa szkoła podstawowa.
     Różne były koleje jej pracy nauczycielskiej po wojnie, wyczerpana fizycznie, uznając tylko pracę sumienną i przynoszącą rezultaty na własną prośbę w 1956 roku przechodzi na emeryturę.
     W 1971 roku Maria i Ludwik Kołsutowie opuszczają Obroki i przenoszą się do Lublina. Maria Kołsut zmarła 21 marca 1981 roku i spoczywa na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

     Pełny życiorys patrona Mari Kołsut znajduje się w dokumentacji szkolnej.