Nawigacja

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe 1/2019 -  na rok szkolny 2018/2019

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Kołsut w Grabówce

tel. 15 861 32 31

psp.grabowka@wp.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w trybie zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych na:
„Dostawa i montaż wykładziny typu PCV
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce,
Grabówka 67, 23-235 Annopol”

1. Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, Grabówka 67, 23-235 Annopol
2. Przedmiot zamówienia – „Dostawa i montaż wykładziny typu PCV dla PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol
3. Zakres prac do wykonania:

    1) Dostawa wykładziny elastycznej PCV heterogenicznej, ilość - 120 m2, o parametrach nie gorszych od:

        a. Wykładzina elastyczna PCV(PCW) heterogeniczna o parametrach nie gorszych od:
        b. Typ wykładziny - rulon
        c. Ciężar całkowity: 2800 g/m2
        d. Grubość: 2.0 mm
        e. Warstwa użytkowa: 0.7 mm
        f. Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
        g. Zabezpieczenie powierzchni: UV easy clean
        h. Łączenie wykładziny: sznur spawalniczy
        i. Klasa reakcji na ogień: Bfl-s1
        j. Klasa użytkowa: 34/43
        k. Odporność na odgniecenia: <0,05mm
        l. Antypoślizgowość: DS≥0,30

            Kolor do akceptacji przez zamawiającego (maksymalnie 2 kolory)

    2) Klej do wykładzin.
    3) Montaż wykładziny na podłodze wraz z cokołami o wysokości 10 cm – 120 m2.
    4) Demontaż starej wykładziny – 120 m2.
    5) Przygotowanie podłoża, czyszczenie, uzupełnienie ubytków, zerwanie listew przypodłogowych – 120 m2.
    6) Emulsja gruntująca- 120 m2.
    7) Wylewka wygładzająca 0-3 mm – 120 m2.

         Prosimy o dołączenie do oferty wzornika.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej celem weryfikacji przedmiotu zamówienia.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 11luty  do 22luty 2019 r.
7. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

8. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków – załącznik nr 3.
9. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

 • formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 • przedmiar robót – załącznik nr 2,
 • oświadczenie – załącznik nr 3,
 • wzór umowy – załącznik nr 4.

10. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
12. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
14. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol „Dostawa i montaż wykładziny typu PCV PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol”.
15. Termin składania ofert upływa dnia 05 luty 2019r. r. o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopol. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 luty o godz. 10.15 w sekretariacie PSP Grabówka, Grabówka 67, 23-235 Annopo1
16. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.
18. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
19.W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.


Pliki do pobrania


Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 2/2018

Powiadomienie
o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

"wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, znajdujących się w  PSP im. Marii Kołsut, Grabówka 67, 23-235 Annopol.


Zapytanie ofertowe 2/2018 -  na rok szkolny 2018/2019

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, w imieniu którego działa Ewa Mirosław – dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest  "wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości sal lekcyjnych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych, sal gimnastycznych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce, znajdujących się w  PSP im. Marii Kołsut, Grabówka 67, 23-235 Annopol. o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579).

Ewa Mirosław

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce

Grabówka 67

23-235 Annopol

tel 1586131

psp.grabowka@wp.pl


Pliki do pobrania


Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 1/2018

Powiadomienie
o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

"dostawa sprzętu TKI dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

dokonał wyboru oferty:

 

Zapytanie ofertowe 1/2018 -  na rok szkolny 2018/2019

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce, w imieniu którego działa Ewa Mirosław – dyrektor, zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest  "dostawa sprzętu TKI dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r., poz.1579).

Ewa Mirosław

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce

Grabówka 67

23-235 Annopol

tel 1586131

psp.grabowka@wp.pl


Pliki do pobrania

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Kołsut w Grabówce
  Grabówka 67
  23-235 Annopol
 • 15 861 32 31

Galeria zdjęć