• Informacja dla rodziców

     •  

      REGULAMIN
      ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH , OPIEKUŃCZO -DYDAKTYCZNYCH I  KONSULTACJI
      W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOŁSUT
      W GRABÓWCE
      W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

       

      Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8  ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

       

      Rozdział I

      Organizacja zajęć 

      1. Za zgodą rodziców, na terenie szkoły organizowane są zajęcia rewalidacyjne  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opiekuńczo- dydaktyczne dla klas I-III i konsultacje dla klasy VIII, a od 1czerwca dla pozostałych uczniów.
      2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci .
      3. Zamiar zgłoszenia dziecka do odbywania zajęć  na terenie szkoły musi być potwierdzony przez rodzica ucznia co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj.

       telefonicznie pod numer:15 86 13 231, lub e- mailowo na adres: psp.grabowka@wp.pl .

      1. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
      2. Dla uczniów pozostających w domu będzie kontynuowane nauczanie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
      3. W stosunku do uczestników zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistów prowadzących te zajęcia kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi będzie ograniczony.
      4. Wielkość sali jest dostosowana do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
      5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do częstego mycia rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
      6. Stosuje się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy poprzez przecieranie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego po każdych zajęciach i przy zmianie uczestników.
      7. Zachowuje się odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci
       i młodzieży.
      8. Wietrzenie sali odbywa się przynajmniej raz na godzinę.

       

      Rozdział II

      Organizacja konsultacji dla uczniów

      1. Wprowadza się od 25 maja br. możliwość korzystania z konsultacji, z przedmiotów kształcenia ogólnego, przez uczniów klas VIII  oraz od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej .
      2. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.
      3. Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
      4. Zamiar zgłoszenia dziecka do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 158613231
       lub e- mailowo na adres: psp.grabowka@wp.pl .
      5. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
      6. Uczniowie otrzymają harmonogram konsultacji grupowych i/lub indywidualnych z poszczególnych przedmiotów (uzależnione od liczby chętnych).
      7. Rodzic ucznia, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć
       w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.
      8. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
      9. Uczeń zobowiązany jest do  posiadania własnego  zestawu podręczników i przyborów szkolnych.
      10. W drodze do i ze szkoły uczeń bezwzględnie musi korzystać z osłony na usta i nos  oraz zachowywać dystans społeczny.
      11. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
      12. Uczeń korzysta z szatni szkolnej według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

       

      Rozdział III

      Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

       

      1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Uczniowie z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Nauczyciel ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka.
      2. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do placówki.
      3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy zastosować zapisy Procedury – załącznik nr 3 Regulaminu.
      4. Dzieci przyprowadzać i odbierać ze szkoły mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic z uczniem i w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły( śluza).
      5. Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły zobowiązane są zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Przy wejściu na teren szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce (również w rękawiczkach jednorazowych) przed wejściem do budynku.
      6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
      7. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do szkoły rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
      8. Przed wejściem do szatni rodzic:

             1) zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 2 m, wyznaczonej przed drzwiami prowadzącymi na korytarz szkoły,

             2) poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, a rodzic zobowiązany jest do stosowania procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu),

             3) wchodzi do szatni wraz z dzieckiem (pomaga w czynnościach związanych z przebraniem jeśli jest taka potrzeba),

             4) po wyjściu z szatni pracownik szkoły odbiera dziecko i odprowadza do klasy; rodzic nie może wejść z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły.

      1. Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.

       

      Rozdział IV

      Zasady obowiązujące pracowników szkoły

      1. Pracownik szkoły jest zobowiązany do:

      1) pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie,

      2) w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – dostosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,

      3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,

      4) przygotowania się do pracy poprzez założenie środków ochrony osobistej – w przypadku, gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi,

      5) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych.

      6) stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia ).

       

      1. W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki pracownik zobowiązany jest do:

      1) stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego o odległości minimum 2 m,

      2) każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym zarówno u rodzica, jak i dziecka, przed wejściem do budynku,

      3) informowania o obowiązujących w szkole zasadach przeciwepidemicznych w sytuacjach tego wymagających,

      4) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych szkoły, a także tych dotyczących bezpośrednio dzieci w trakcie przebywania w szkole,

      5) niezwłocznego informowania Dyrektora placówki o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u rodzica lub dziecka, lub innych objawów świadczących o braku możliwości przyjęcia do szkoły.

       

      1. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, nauczyciel zobowiązany jest do:

      1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,

      2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i stosowania się do procedury określonej w regulaminie,

      3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,

      4) wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,

      5) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza),

      6) unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

      1. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
      2. Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji.

       

      Rozdział V

      Zasady w zakresie organizacji żywienia dzieci

      1. Wyłącza się z użytku źródełka wody pitnej.
      2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      3. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym  zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
        i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są
        w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
      4. Posiłki podawane są w miejscach do tego przeznaczonych, a po każdym posiłku powierzchnie blatów stołów oraz poręcze krzeseł są dezynfekowane z użyciem odpowiedniego środka do dezynfekcji.

       

      Rozdział VI

      Kontakty z osobami trzecimi

      1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, wyznaczony do takich kontaktów pracownik placówki zobowiązany jest zastosować środki ochrony indywidualnej.

      2. Osoby trzecie sygnalizują zamiar wejścia do placówki poprzez zapukanie  do drzwi zewnętrznych lub telefonicznie i zobowiązane są poczekać na przyjście pracownika.

      3. Odbiór ewentualnych dostaw (towar,  przesyłki listowne itp.) odbywa się przed wejściem do budynku szkoły.

      4. Po wniesieniu dostaw na teren placówki:

      2) w przypadku przesyłek listownych – należy odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

       

      Rozdział VII

      Przepisy końcowe

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.

      2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kraśniku.

       

       

      Załącznik nr 1

      Oświadczenie Rodziców
       

      W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole ……………………………………………., ja niżej podpisana/y

      .......................................................................................................................................................

      …………………………………………………………………………………………………...

                                                                 (imiona i nazwiska Rodziców)

      oświadczam, że:

       

      przyprowadzone do szkoły dziecko …………………………………………………………….

                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

      jest zdrowe, bez objawów chorobowych,

       

      nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

       

      Ponadto oświadczam, że: 

      1. zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie

      z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

      2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

      3) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u siebie i dziecka przed wejściem na teren placówki,

      4) informuję, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane  przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny: ……………………………………………………………………………....

      …………………………………………………………………………………………………...

      (wpisać nazwiska oraz stopień pokrewieństwa)

      5) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.

      W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
      ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu: ................................................ (nr telefonu kontaktowego)

       

       

       

      Grabówka, dn. .............................          ……….............................................................

           (czytelny podpis Rodziców)