• ZAPROSZENIE!!!!!

     • Kochani uczniowie!

      Druhowie strażacy  serdecznie zapraszaj na „Akcję sprzątania Grabówki”, która rozpocznie się o godz. 14,00 w sobotę. Miejsce zbiórki plac przy remizie strażackiej.

      Tam uczestnicy otrzymają rękawiczki gumowe, worki i rozpoczną sprzątanie. Pamiętajcie o maseczkach ochronnych !!!!

      Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji. Szczególnie liczę, jak zawsze, na harcerzy. Bądźcie proszę w mundurach. Będziecie uwiecznieni na zdjęciu pamiątkowym z druhami strażakami.

      Wszystkim nam zależy aby wiosnę ujrzeć, nie przez pryzmat góry śmieci a piękną soczystą zieleń i kwitnące kwiaty.

      Do zobaczenia w akcji !!!!!!!

      Dyrektor szkoły Ewa Mirosław

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkole

     • MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

      DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

      WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

      Od dnia 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas I-VIII będą uczyli się zdalnie

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas na zasadach obowiązujących podczas poprzedniej edycji zdalnego nauczania tj. od listopada 2020r. do lutego 2021.

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

      Oddział przedszkolny w szkole  nadal pracuje bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

      Ponadto dyrektor szkoły nadal będzie  organizować  nauczania zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Nadal organizowane będą również konsultacje dla  klasy ósmej na tej samej zasadzie, jak dotychczas.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Życzę powodzenia!

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

      Rzecznik Prasowy MEiN: tel. 783920628
      Obsługa dziennikarzy: tel. 667-633-553, 22 34-74-719, 22 34-74-457
      e-mail: biuro.prasowe@mein.gov.pl

      www.mein.gov.pl

     • Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

     • Informacja dla rodziców uczniów klas VIII dotycząca egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

      Szanowni Państwo,

      W maju 2021r. Wasze dzieci będą zdawały egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Pragniemy dobrze przygotować Wasze dzieci do tego testu, a jednocześnie zapoznać Państwa z procedurą jego przebiegu. W tym celu organizujemy w marcu 2021r. egzamin próbny, który pozwoli nam zdiagnozować poziom wiedzy naszych uczniów i pomóc im dobrze przygotować się do egzaminu zewnętrznego. O dokładnym terminie testu próbnego powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

      Poniżej przypominamy kilka ważnych informacji:

      1. Podstawa prawna do przeprowadzenia egzaminu
      • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
      • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2019r. poz.625),
      • Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
      • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021r.

      2. Terminy egzaminów

      Główne:

      • język polski – 25 maja 2021r.,
      • matematyka – 26 maja 2021r.,
      • j. obcy nowożytny – 27 maja 2021r.

      3. Czas trwania egzaminów

      • z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut (może być przedłużony nie więcej niż 60 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
      • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut (może być przedłużony nie więcej niż 50 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
      • z zakresu języka obcego nowożytnego – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut (może być przedłużony nie więcej niż 45 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

      4. Dodatkowe terminy

       Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,  zdaje egzamin w terminach dodatkowych:

      • Język polski –16 czerwca 2021 r.,
      • matematyka–17 czerwca 2021 r.,
      • j. obcy nowożytny–18 czerwca 2021 r.

      Do ważnych terminów zaliczyć należy również:

      • Termin ogłaszania wyników – 2 lipca 2021r.,
      • Termin przekazania zaświadczeń – 8 lipca 2021r.,
      • Termin wydania zaświadczeń – 9 lipca 2021r.,

      5. Wymagania egzaminacyjne

      • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
        ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę. ‎
      • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
      • Uczeń ma obowiązek samodzielnie wykonywać zadania. W przypadku niesamodzielnej pracy, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo przerwać egzamin i zakończyć pracę dziecka w danym dniu egzaminu.
      • W przypadku spóźnienia ucznia na egzamin, trzeba pamiętać, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić mu na wzięcie udziału w egzaminie. Wejście do sali egzaminacyjnej może mieć miejsce tylko do czasu wstępnej organizacji egzaminu. Spóźniony uczeń nie otrzyma zezwolenia na udział w egzaminie, w chwili kiedy zdający rozpoczną pracę z arkuszem. W takiej sytuacji spóźniony uczeń może wziąć udział w części egzaminu, na którą się spóźnił w terminie dodatkowym. 

      Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 został zmodyfikowany pod kątem wymagań, o czym uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli uczących. Nie zmienia się czas pisania egzaminu w kolejnych dniach i jego organizacja.

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym Gmina Annopol zostały przygotowane w oparciu
      o zapisy:

      ·  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 9/2021 Burmistrza Annopola z 26.01.2021r.w sprawie ustalenia terminów a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopol na rok szkolny 2021/2022r.

      Informacje ogólne

      1.        Do klas I przyjmowane są:

      ·       dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

      ·    dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      2. Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca 2021 r. do 15 marca 2021r.

      Zasady przyjęć

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      ·       kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają sio przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

           Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn.  
           dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą
           starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Kandydaci spoza obwodu

      • na pisemną prośbę (wniosek Zał. Nr 2) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

      Oddział przedszkolny (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne):

      1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
      1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia Kartę zapisu i się pod nią podpisuje. Zał. Nr 1.

           3. W   celu   przeprowadzenia   rekrutacji   do   klas   pierwszych  i  oddziału  

       przedszkolnego   szkoły    podstawowej  dyrektor  powołuje
       Szkolną     Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną   w   składzie:

      - wychowawca kl. I - przewodniczący

      - wychowawcy  klas  „0” i  II - III

      4. Zasady naboru wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
           oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

      5. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący
          szkołę.      

      6. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych ( w przypadku gdy liczba uczniów pozwala
          na utworzenie 2 lub więcej klas równoległych) zapisuje się jednakową liczbę uczniów
          przyjmując:

      - zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców  i dziewczęta w klasie

      - w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne
        kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie,

      -  kryteria obowiązujące przy zapisie do klas zerowych i pierwszych: dziecko samotnych
         rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko niepełnosprawne, dziecko mające
         niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo.

      7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych dokonuje dyrektor
           szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

       

      8. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty
          ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału wychowania przedszkolnego
      u dyrektora szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

      Terminy:

      Styczeń – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I i oddziału zerowego. Powiadomienia umieszczane są  na tablicy ogłoszeń w budynku  szkoły.  

      Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny  2021/2022 odbywa się w terminie od 1.03.- do 15.03.2021r.
      Terminy w postępowaniu uzupełniającym:06.05.2021r. – 13.05.2021r.

      Ostateczna lista przyjętych uczniów do klasy I i dzieci do oddziału przedszkolnego będzie wywieszona na drzwiach szkoły od dnia 16 kwietnia  2021r.
      w terminie uzupełniającym 08.06.2021r. 

      DOKUMENTY DO POBRANIA

      Terminy_rekrutacji_2021-2022.pdf

       

       

       

       

       

       

       

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • Dnia 22 lutego  2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Postanowiliśmy udowodnić, że język polski nie ma dla nas tajemnic. Uczniowie mogli wziąć udział w quizach, stacjonarnych lub zdalnych, sprawdzających umiejętności ortograficzne i językowe.

      W klasie II i III przeprowadzony został Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wśród osób, które zmierzyły się z potyczkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, wybrano Mistrza Ortografii.

      Sporo działo się również na zajęciach zdalnych. Dla uczniów klas IV-VIII przygotowano tego dnia szereg ciekawych zadań związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową. Każda klasa miała do rozwiązania quiz, który sprawdzał ich umiejętności językowe.

      Przygotowano także prezentacje przedstawiające irytujące błędy językowe czy ilustrowane karty słownikowe z polskimi wyrazami rzadko używanymi współcześnie.

      Gratulujemy  naszym uczniom udziału w tych językowych zabawach i zachęcamy do dalszego poznawania języka polskiego, gdyż walka z błędami w mowie i piśmie to wyraz naszej świadomości narodowej i naszego patriotyzmu.

     • Pamiętamy o WAS...!!!

     • Harcerze z PSP im. Marii Kołsut w Grabówce włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      Cześć i chwała Bohaterom!