• Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

     • „Niech te Święta będą dla Was fantastyczne, cudowne, pełne ciepła, rodzinnej atmosfery, spełnienia marzeń i radości…”.

      W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

      pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

      Składamy życzenia:

      zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,

      zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność

      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce

     • ZARZĄDZENIE  Nr 6/2021/2022

     • ZARZĄDZENIE  Nr   6/2021/2022

      Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce

       z dnia 14 grudnia 2021r.

       w sprawie: częściowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

      im. Marii Kołsut w Grabówce od dnia 20.12.2021r.

      §1.

              W związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. 
      Oddział Przedszkolny  pracuje w trybie stacjonarnym.
       Po tym okresie uczniowie szkół  wrócą do nauki stacjonarnej.

      §2.

               Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      1.      Od 20 grudnia 2021r.  zajęcia stacjonarne  są prowadzone w szkole  dla oddziału przedszkolnego .

      2.      Klasy I-VIII  odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość).Dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji dla chętnych uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych.( ustala wychowawca kl. VIII)

      3.      Uczniów, pracowników, rodziców przychodzących do szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

      4.      Lekcja online trwają maksimum do 30 minut dla klas IV-VIII praca online na komunikatorze z uczniami+ pozostałą część lekcji nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.).Dla uczniów klas I-III praca na komunikatorze przed kamerą od
      15 – 20 minut + pozostałą część lekcji nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)

      5.      Wszyscy nauczyciele pracują w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.

      6.         Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w  dzienniku.

      7.      Prowadzone będą również wszystkie dotychczasowe zajęcia z zakresu rewalidacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w formie elektronicznej dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą brać udziału w zajęciach w formie elektronicznej zajęcia będą organizowane w formie stacjonarnej w szkole.

       §3.

           Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiający ich realizację podczas  zdalnego nauczania. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności.

      §4.

            Polecam nauczycielom przypomnienie  zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

      1. Wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
      2. Sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów.

      §5.

      W szkole ponownie obowiązuje   Regulamin  organizacji pracy Szkoły Podstawowej
      w Grabówce , który obowiązuje   od dnia 26 października 2020 r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

       §6

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.12.2021 r.

      ZARZĄDZENIE_zdalne_nauczanie_22.01_-_09.01.2022r..pdf

     • Komunikat Dyrektora szkoły dotyczący nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 w PSP im. Marii Kołsut w Grabówce

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie!


      W związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa Ministerstwo Zdrowia w dniu 7 grudnia 2021 r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Oddział Przedszkolny  pracuje w trybie stacjonarnym. Po tym okresie uczniowie szkół  wrócą do nauki stacjonarnej.

      Okres przedświąteczny w oddziale  przedszkolnym i w  szkole  wiąże się z organizacją wydarzeń i spotkań społeczności szkolnej. W związku z tym przypominam o obostrzeniach dotyczących limitu osób oraz konieczności przestrzegania obowiązujących zasad higieniczno-sanitarnych tj. noszenie maseczek, dezynfekcja i zachowywanie dystansu społecznego. Informuje również , że w najbliższym czasie w całym kraju zaplanowano wzmożone kontrole policji i sanepidu w tym zakresie.

      Dyrektor szkoły Ewa Mirosław