• ZARZĄDZENIE Nr 7/2021/2022

     • ZARZĄDZENIE  Nr   7/2021/2022

      Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce

       z dnia 26 stycznia 2022r.

       w sprawie: częściowego ograniczenia funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

      im. Marii Kołsut w Grabówce od dnia 27.01.2022r.

      §1.

      Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych.
      Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.
      Od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. uczniowie  klas V-VIII  przechodzą na naukę zdalną. 
      Oddział Przedszkolny oraz klasy od I- IV  pracują w trybie stacjonarnym. Po tym okresie uczniowie PSP im. Marii Kołsut w Grabówce będą korzystać z czasu wolnego z uwagi na rozpoczynające się dnia 14 lutego ferie zimowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych pozostaje bez zmian.

      §2.

      Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      1. Od 27 stycznia 2022r.  zajęcia stacjonarne  są prowadzone w szkole  dla oddziału przedszkolnego i klas I-IV

      2. Klasy V-VIII  odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość).Dopuszcza się możliwość zorganizowania konsultacji dla chętnych uczniów klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych.( ustala wychowawca kl. VIII w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi i rodzicami przy zachowaniu podziału na grupy)

      3. Uczniów, pracowników, rodziców przychodzących do szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

      4. Lekcja online trwają maksimum do 30 minut dla klas V-VIII praca online na komunikatorze z uczniami+ pozostałą część lekcji nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)

      5. Wszyscy nauczyciele pracują w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.

      6. Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w  dzienniku.

      7. Prowadzone będą również wszystkie dotychczasowe zajęcia z zakresu rewalidacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w formie elektronicznej. Dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą brać udziału w zajęciach w formie elektronicznej zajęcia będą organizowane w formie stacjonarnej w szkole.

       §3.

      Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiający ich realizację podczas  zdalnego nauczania. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności.

      §4.

      Polecam nauczycielom przypomnienie  zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

      1. Wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
      2. Sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach uczniów.

      §5.

      W szkole ponownie obowiązuje   Regulamin  organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Grabówce , który obowiązuje   od dnia 26 października 2020 r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

       §6

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.01.2022 r.

     • Drodzy uczniowie i rodzice !!!

     •  

      Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.


      Od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. uczniowie  klas V-VIII  przechodzą na naukę zdalną. 
      Oddział Przedszkolny oraz klasy od I- IV  pracują w trybie stacjonarnym. 

      Po tym okresie uczniowie PSP im. Marii Kołsut w Grabówce będą korzystać z czasu wolnego z uwagi na rozpoczynające się dnia 14 lutego ferie zimowe.
      Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych pozostaje bez zmian.


      Zajęcia szkolne dla uczniów z niepełnosprawnością

      W  odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania – dyrektor jest zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnie na terenie szkoły lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

      Konsultacje dla uczniów przygotowujących się  egzaminów ósmoklasisty

      Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji  na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  ósmoklasisty . Dyrektor  zapewni w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów i będzie uzgadniana z rodzicami. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
      Zainteresowanych konsultacjami rodziców uczniów klasy ósmej prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły. Nr Tel: 15 8613231 w godzinach od 7.00 do 15.00

      Podstawa prawna
      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

     • Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

      w załączeniu przekazujemy informację Ministerstwa Finansów dotyczącą podpisanego rozporządzenia zmieniającego zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy. 

      Dzięki rozporządzeniu wysokość zaliczki za styczeń, w przypadku pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach funkcjonujących w ubiegłym roku, tj. do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że wynagrodzenia wypłacane wskazanym pracownikom „na rękę” (netto) nie będą niższe niż w ubiegłym roku.

      Zachęcamy do zapoznania się z załączonym komunikatem oraz przekazanie go nauczycielom.Dodatkowo na stronie podatki.gov.pl można znaleźć informacje na temat pobierania zaliczek według nowych zasad.

       

      Z poważaniem

      Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 

      Załączniki:
      1. Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

      Z poważaniem

      Ewa Mirosław