• REGULAMIN

     • REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym Gmina Annopol zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

      • ustawy z  dnia  14 grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1148  z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 8/2020 Burmistrza Annopola z 28.01.2020r.w sprawie ustalenia terminów a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopol na rok szkolny 2020/2021r.

      Informacje ogólne

      1. Do klas I przyjmowane są:
       • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
      1. Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez

       organ  prowadzący  oraz  dzieci,  dla   których   dana   szkoła   jest   szkołą   obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych)  są przyjmowane  do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa  powyżej,  składa  się  do  dyrektora  szkoły  w terminie  od 1 marca 2022 r. do 17 marca 2022r

     • Dowozy od 28.02.2022

     • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

      KURS

      PSP Grabówka, PSP Annopol

      1. Annopol 6.15
      2. Baraki 6.30
      3. Natalin 6.35
      4. Zastocze 6.45
      5. Aleksandrów 6.55
      6. Grabówka Kol. 7.00
      7. Grabówka 7.05

      --------------------------------------------------------------------------------------

      ODWOZY

      PSP Grabówka,  PSP Annopol

      1. Grabówka 13.25
      2. Sucha W 13.30
      3. Anielin 13.40
      4. Grabówka 13.50
      5. Grabówka Kol. 13.55
      6. Zastocze 14.00
      7. Natalin 14.10
      8. Baraki 14.15
      9. Annopol 14.30

      PSP Annopol, PSP Grabówka

      1. Annopol 14.40
      2. Grabówka 14.55
      3. Anielin 15.10
      4. Sucha W 15.15
      5. Grabówka 15.25
      6. Grabówka Kol. 15.30
      7. Zastocze 15.45
      8. Natalin 15.55
      9. Baraki 16.00
      10. Annopol16.15

      czwartek

      PSP Grabówka

      1. Grabówka 10.40
      2. Sucha W 10.50
      3. Anielin 10.55
      4. Grabówka 11.00
      5. Grabówka Kol. 11.05
      6. Zastocze 11.15
      7. Natalin 11.25
      8. Baraki 11.30
      9. Annopol 11.45
     • Bezpieczne ferie 2022

     • Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, to czas beztroskiej zabawy. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć.

      Przypominamy Wam o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych oraz zamieszczamy kilka ważnych porad i wskazówek.

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • Szanowni Państwo, na prośbę Pana Mariusza Szajwaja – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące art. 94. - [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia] , dodano nowy paragraf w brzmieniu:

      § 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

      Co oznacza, że brak dokumentu [karty rowerowej] w razie kontroli może kosztować rodzica nieletniego rowerzysty nawet 1500 złotych.

      W zawiązku z tym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o przekazanie tej istotnej informacji rodzicom uczniów, a jednocześnie zachęcam do zintensyfikowania w szkole działań zmierzających do umożliwienia jak największej liczbie uczniów nabycia ww. uprawień –tj. uzyskania karty rowerowej. Wsparcie w tym zakresie, jak już wcześniej informowaliśmy (szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych realizujących sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową) mogą otrzymać Państwo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Lublinie.