• Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

     • Informacja dla rodziców uczniów klas VIII dotycząca egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

      Szanowni Państwo,

      W maju 2021r. Wasze dzieci będą zdawały egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Pragniemy dobrze przygotować Wasze dzieci do tego testu, a jednocześnie zapoznać Państwa z procedurą jego przebiegu. W tym celu organizujemy w marcu 2021r. egzamin próbny, który pozwoli nam zdiagnozować poziom wiedzy naszych uczniów i pomóc im dobrze przygotować się do egzaminu zewnętrznego. O dokładnym terminie testu próbnego powiadomimy Państwa w odrębnym komunikacie.

      Poniżej przypominamy kilka ważnych informacji:

      1. Podstawa prawna do przeprowadzenia egzaminu
      • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),
      • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512),
      • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U z 2019r. poz.625),
      • Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2020 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,
      • informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021r.

      2. Terminy egzaminów

      Główne:

      • język polski – 25 maja 2021r.,
      • matematyka – 26 maja 2021r.,
      • j. obcy nowożytny – 27 maja 2021r.

      3. Czas trwania egzaminów

      • z zakresu języka polskiego, egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut (może być przedłużony nie więcej niż 60 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
      • z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut (może być przedłużony nie więcej niż 50 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
      • z zakresu języka obcego nowożytnego – egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie trwał 90 minut (może być przedłużony nie więcej niż 45 min dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

      4. Dodatkowe terminy

       Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie,  zdaje egzamin w terminach dodatkowych:

      • Język polski –16 czerwca 2021 r.,
      • matematyka–17 czerwca 2021 r.,
      • j. obcy nowożytny–18 czerwca 2021 r.

      Do ważnych terminów zaliczyć należy również:

      • Termin ogłaszania wyników – 2 lipca 2021r.,
      • Termin przekazania zaświadczeń – 8 lipca 2021r.,
      • Termin wydania zaświadczeń – 9 lipca 2021r.,

      5. Wymagania egzaminacyjne

      • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
        ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z  matematyki również linijkę. ‎
      • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
      • Uczeń ma obowiązek samodzielnie wykonywać zadania. W przypadku niesamodzielnej pracy, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo przerwać egzamin i zakończyć pracę dziecka w danym dniu egzaminu.
      • W przypadku spóźnienia ucznia na egzamin, trzeba pamiętać, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić mu na wzięcie udziału w egzaminie. Wejście do sali egzaminacyjnej może mieć miejsce tylko do czasu wstępnej organizacji egzaminu. Spóźniony uczeń nie otrzyma zezwolenia na udział w egzaminie, w chwili kiedy zdający rozpoczną pracę z arkuszem. W takiej sytuacji spóźniony uczeń może wziąć udział w części egzaminu, na którą się spóźnił w terminie dodatkowym. 

      Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 ze względu na pandemię Covid-19 został zmodyfikowany pod kątem wymagań, o czym uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli uczących. Nie zmienia się czas pisania egzaminu w kolejnych dniach i jego organizacja.

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

     • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

      Podstawy prawne

      Zasady przyjęć do klas I i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym Gmina Annopol zostały przygotowane w oparciu
      o zapisy:

      ·  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), oraz Zarządzenia Nr 9/2021 Burmistrza Annopola z 26.01.2021r.w sprawie ustalenia terminów a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Annopol na rok szkolny 2021/2022r.

      Informacje ogólne

      1.        Do klas I przyjmowane są:

      ·       dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

      ·    dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

      2. Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 1 marca 2021 r. do 15 marca 2021r.

      Zasady przyjęć

      Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

      Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      ·       kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają sio przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

           Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn.  
           dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą
           starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

      Kandydaci spoza obwodu

      • na pisemną prośbę (wniosek Zał. Nr 2) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

      Oddział przedszkolny (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne):

      1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców oraz po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
      1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia Kartę zapisu i się pod nią podpisuje. Zał. Nr 1.

           3. W   celu   przeprowadzenia   rekrutacji   do   klas   pierwszych  i  oddziału  

       przedszkolnego   szkoły    podstawowej  dyrektor  powołuje
       Szkolną     Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną   w   składzie:

      - wychowawca kl. I - przewodniczący

      - wychowawcy  klas  „0” i  II - III

      4. Zasady naboru wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
           oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

      5. Liczbę klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący
          szkołę.      

      6. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych ( w przypadku gdy liczba uczniów pozwala
          na utworzenie 2 lub więcej klas równoległych) zapisuje się jednakową liczbę uczniów
          przyjmując:

      - zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców  i dziewczęta w klasie

      - w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne
        kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie,

      -  kryteria obowiązujące przy zapisie do klas zerowych i pierwszych: dziecko samotnych
         rodziców, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko niepełnosprawne, dziecko mające
         niepełnosprawnych rodziców bądź rodzeństwo.

      7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych dokonuje dyrektor
           szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

       

      8. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie w terminie 7 dni od daty
          ogłoszenia list uczniów klas pierwszych i oddziału wychowania przedszkolnego
      u dyrektora szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

      Terminy:

      Styczeń – powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I i oddziału zerowego. Powiadomienia umieszczane są  na tablicy ogłoszeń w budynku  szkoły.  

      Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny  2021/2022 odbywa się w terminie od 1.03.- do 15.03.2021r.
      Terminy w postępowaniu uzupełniającym:06.05.2021r. – 13.05.2021r.

      Ostateczna lista przyjętych uczniów do klasy I i dzieci do oddziału przedszkolnego będzie wywieszona na drzwiach szkoły od dnia 16 kwietnia  2021r.
      w terminie uzupełniającym 08.06.2021r. 

      DOKUMENTY DO POBRANIA

      Terminy_rekrutacji_2021-2022.pdf

       

       

       

       

       

       

       

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • Dnia 22 lutego  2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Postanowiliśmy udowodnić, że język polski nie ma dla nas tajemnic. Uczniowie mogli wziąć udział w quizach, stacjonarnych lub zdalnych, sprawdzających umiejętności ortograficzne i językowe.

      W klasie II i III przeprowadzony został Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wśród osób, które zmierzyły się z potyczkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi, wybrano Mistrza Ortografii.

      Sporo działo się również na zajęciach zdalnych. Dla uczniów klas IV-VIII przygotowano tego dnia szereg ciekawych zadań związanych z szeroko rozumianą poprawnością językową. Każda klasa miała do rozwiązania quiz, który sprawdzał ich umiejętności językowe.

      Przygotowano także prezentacje przedstawiające irytujące błędy językowe czy ilustrowane karty słownikowe z polskimi wyrazami rzadko używanymi współcześnie.

      Gratulujemy  naszym uczniom udziału w tych językowych zabawach i zachęcamy do dalszego poznawania języka polskiego, gdyż walka z błędami w mowie i piśmie to wyraz naszej świadomości narodowej i naszego patriotyzmu.

     • Pamiętamy o WAS...!!!

     • Harcerze z PSP im. Marii Kołsut w Grabówce włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

      Cześć i chwała Bohaterom!

     • DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

     • Dnia 04.02.2021 r. nasza szkoła zamieniła się w bajkową krainę. Na szkolnych korytarzach można było spotkać, m.in. księżniczki, wróżki, rycerzy, piratów, krasnoludków i inne postacie z bajek i baśni. Aby uczcić ten dzień zorganizowaliśmy bajkowe spotkanie, w którym udział wzięli uczniowie klas młodszych. Spotkanie rozpoczęliśmy zabawami   wymagającymi  wykazaniem się znajomością treści bajek, tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie , po przeczytaniu fragmentu książki , oraz bajkowym quizem „Jaka to bajka?”. Uwieńczeniem całej imprezy był bal postaci z bajek.

     • Dla rodziców

     • Informuję, że:

      w dniu jutrzejszym /wtorek 09.02.2021/

      dowozy i odwozy dzieci odwołane

      z powodu trudnych warunków atmosferycznych

      Pozdrawiam.

      Dyrektor E. Mirosław

     • Cyfrowa biblioteka dla uczniów

     • Audiobooki lektur i klasyki literatury są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

      Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej.

      Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

      Lektury szkolne. Część 1 . Szkoły podstawowe

      Lektury szkolne .Część 2 . Szkoły ponadpodstawowe

      W kolekcjach znalazło się łącznie 212 publikacji, do których dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie.

     • KULIG

     • „Z KOPYTA KULIG RWIE…”

      21 stycznia uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami, wybrali się na kulig po polnych drogach Grabówki.

      Pierwszym z punktów wycieczki była przejażdżka saniami. Wielkie poruszenie wśród uczestników kuligu zrobiło się, gdy na plac szkolny wjechał koń z saniami. Dużym zainteresowaniem cieszył się wożnica i koń. Uczniowie zapoznali się z jego krótka historią, a największy zachwyt u wszystkich wzbudziła jego postura. Każdy chciał go zobaczyć i dotknąć, wszyscy mieli możliwość przejażdżki saniami ciągniętymi przez konia.

      W nocy poprzedzającej nasz wyjazd oraz całą trasę jazdy saniami prószył śnieg, co dodawało jeszcze większego uroku sannie i zimie a widoki w czasie całego kuligu zapierały dech w piersiach. Wyglądało to cudnie. Niektórzy byli pierwszy raz na kuligu, a emocjom nie było końca.

      Drugim punktem wyjazdu była zabawa na śniegu i ognisko. Rywalizacjom nie było końca. Niektórzy uczniowie nie mieli czasu na jedzenie. W tym czasie nasze kiełbaski pięknie się zarumieniły i zjedliśmy smaczny, i gorący poczęstunek.

      Na koniec w oczekiwaniu na wyjazd do domu grzaliśmy się przy ognisku. Niektórzy wykorzystali ten czas na wspomnienia o szkole. Wszyscy zadowoleni i zmęczeni wrócili do szkoły z nadzieja że za rok pojedziemy znowu, całą szkołą.

     • WAŻNA INFORMACJA ...

     • DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZWOLNIONYCH
      Z DOŻYWIANIA !!!

      Rodzice, którzy chcą aby dziecko dożywiało się z dofinansowaniem

      OPS Annopol powinni bardzo szybko zgłosić się do tej instytucji
       po decyzję.

      Sprawa bardzo pilna!!!
      dotyczy uczniów klas I-III i przedszkolaków

     • INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

     • w związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół od dnia 18.01.2021r.

      • zmiana godzin rozpoczynania zajęć w szkole od dnia 18.01.2021r. dotyczy tylko uczniów klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego ze względu na zmiany w dowozach,
      • godziny rozpoczynania zajęć zdalnych dla uczniów klas IV-VIII pozostają bez zmian,
      • konsultacje dla klasy ósmej odbywają się tak jak w pierwszym półroczu,
      • uczniowie, którzy z powodu ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu będą mieli zorganizowane zajęcia w szkole, tak jak w poprzednim półroczu,
      • uczniów  dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym obowiązuje bezwzględne noszenie maseczki ochronnej,
      • noszenie maseczek obowiązuje również uczniów przebywających w szkolew przestrzeniach  wspólnych,
      • rodzice uczniów klas I-III  zobowiązani są do złożenia deklaracji zał. Nr 1.

      Deklarację można pobrać ze strony lub  u dyrektora szkoły.

      Deklaracja_rodzicow.pdf​​​​​​​

      PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ  Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI, MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO –  informacja na stronie szkoły.

      https://www.gov.pl/attachment/e26039c1-a337-4c02-bd7a-4cebf10c55fd

     • Dowozy od 18.01.2021

     • Poniedziałek, środa, piątek
      KURS
      PSP Grabówka, PSP Annopol

      • Sucha W - 630
      • Anielin - 635

      Grabówka 645

      • Baraki - 655
      • Natalin - 700
      • Zastocze  - 710
      • Aleksandrów - 720
      • Grabówka Kol. - 725

      Grabówka  730

      Odwozy

      Grabówka 1315

      • Sucha W -1320
      • Anielin - 1330
      • Zastocze i Baraki 

      Annopol 1340

      Wtorek, czwartek

      KURS

       PSP Grabówka, PSP Annopol

      • Annopol - 600
      • Baraki - 620
      • Natalin - 625
      • Zastocze - 635
      • Aleksandrów - 640
      • Grabówka Kol.– 655

      Grabówka  705

      • Sucha W - 715
      • Anielin - 725

      Grabówka 730

      Odwozy

      Odwóz PSP, Grabówka

      • Sucha W - 1320
      • Anielin - 1330
      • Zastocze i Baraki 
     • Ferie zimowe 2021

     • Ferie zimowe 2021. Obostrzenia i zmiany.

      Młodzież z ograniczonym prawem do wychodzenia

      Ferie ruszają 4 stycznia i potrwają do 17 dnia tego miesiąca.
      W tym roku szkolnym , ze względu na panującą sytuację epidemiczna związaną
      z COVID-19 będą one odbywały się jednocześnie na terenie całego kraju.

      Wiadomo już, jakich zasad trzeba będzie przestrzegać.
      - w trakcie ferii zamknięte będą stoki narciarskie, galerie handlowe a hotele nie będą przyjmować gości nawet podróżujących służbowo.
       - trwać będzie też narodowa kwarantanna, co sprawia, że będą ograniczenia w przemieszczaniu się osób do 16. roku życia. W dni powszednie, w godzinach od 8 do 16.00 dzieci i młodzież przemieszczać będą się tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.

      Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych 

      Rekomenduje się, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich miejscowości zamieszkania, należy bowiem ograniczać zwiększoną mobilności w tym okresie, przez co zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

      Aby ferie przebiegły  szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

      Dla rodziców i opiekunów jest to czas wzmożonej uwagi skierowanej na warunki bezpieczeństwa tego wypoczynku. Należy pamiętać, że zima niesie ze sobą szczególne zagrożenia, którym sprzyjają zmienne warunki atmosferyczne. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi umieszczonymi na stronie internetowej szkoły, dotyczącymi bezpiecznych ferii.

      Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
      Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

      • Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy spacer
        w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;
      • Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną ostrożność będąc w pobliżu jezdni;
      • Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;
      • Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź
       w poprzek toru;
      • Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;
      • Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;
      • Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające
       z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj z zabawy
       w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, która usunie niebezpieczeństwo;
      • Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;
      • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami
      • w środku, gdyż może doprowadzić to do obrażeń ciała;
      • Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się pod Twoim ciężarem;
      • Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych; sanki łącz grubą, wytrzymałą liną, aby nie odczepiły się podczas jazdy;
      • Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie;
      • Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu lub pod opiekę zaufanej osobie.

      Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą Ci cieszyć się zimową aurą oraz spędzić ferie zimowe bezpiecznie.

      Życzymy pięknych śnieżnych ferii i wspaniałego wypoczynku.

      Do zobaczenia wkrótce!!

     • Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat internetowy

     • Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

      • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
      • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

      Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

      Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

      Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

     • WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU NARODOWEGO

     • Z okazji zbliżającej się 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także Rady Dzieci i Młodzieży.

      Akcja polegała na wspólnym odśpiewaniu HYMNU NARODOWEGO w dniu 10-go listopada o godzinie 11:11.

      Z dumą i radością przystąpiliśmy do zadania.

     • „Szkoła do hymnu”

     • Drodzy Uczniowie!

      W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału w akcji „Szkoła do hymnu”. Dokładnie o godzinie 11,11 we wtorek 10 listopada wykorzystajcie swoje umiejętności posługiwania się technologią komputerową i włączcie się do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Harcerzy zachęcam do założenia munduru. Nauczycieli poproszę o  nagranie Waszych  występów i wspólne śpiewanie.

      Już jestem z Was dumna, każdy wychowawca niech będzie dumny ze swoich wychowanków.

      Nie sprawcie nam zawodu. Wiecie doskonale co znaczy być patriotą.

      Zachęcajcie swoich Rodziców i Bliskich aby Wam towarzyszyli.

      Pozdrawiam

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław

     • Zmiana w dowozach od poniedziałku 09 listopada

     • Zmiana w dowozach w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania dla klas IV-VIII              

      Od poniedziałku 09 listopada

      Kurs

      PSP Grabówka

      • Sucha Wólka 7.40
      • Anielin 7.50

      Grabówka 7.55

      • Natalin 8.05
      • Zastocze8.15
      • Grabówka Kol 8.25

      Grabówka 8.30

      --------------------------------------------------

      Odwozy

      Odwóz PSP Grabówka, 

      • Grabówka 13.05
      • Grabówka Kol 13.10
      • Zastocze13.20
      • Natalin.13.30
      • Grabówka 13.40
      • Sucha Wólka 13.45

      Dzieci z zerówki od poniedziałku będą zaczynać zajęcia o godzinie 8,30

     • Informacja dyrektora szkoły

     • Drodzy rodzice i uczniowie.

      Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

      Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Ponownie uprzejmie proszę rodziców aby zgłaszali podobne przypadki dyrektorowi szkoły, jak również problemy techniczne, na pocztę szkolną lub telefonicznie.

      Telefon do szkoły: 15 86 13 231

      Poczta szkolna: psp.grabowka@wp.pl

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław