• Koniec wakacji!!!

     • Podajemy dowozy na 1.09.2020r. PSP Grabówka

      1. Anielin 6.50
      2. Sucha W 7.00
      3. Grabówka 7.05
      4. Baraki 7.15
      5. Natalin 7.20
      6. Zastocze 7.30
      7. Grabówka Kol 7.40
      8. Grabówka 7.45
      9. Odwóz 9.30

      Szczegóły dotyczące rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek.

      Miłego ostatniego wakacyjnego weekendu!!!

     • Informacja od Pani Justyny Lachowskiej do rodziców 6-latków i 5-latków.

     • Proszę o zakup pakietów dla dzieci, które będą uczęszczały do "zerówki" w roku szkolnym 2020/2021.

      Dla dzieci sześcioletnich - Wydawnictwo Podręcznikarnia "Trefliki w przedszkolu" sześciolatek.

      Dla 5 latków to samo - Wydawnictwo Podręcznikarnia "Trefliki w przedszkolu" sześciolatek.

      W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr 781144537- p. Justyna Lachowska.

     • Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w kl.I

     • Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w kl.I

      Proszę o zakup przyborów i pomocy dla dzieci.

      1. Blok rysunkowy biały i kolorowy format A
      2. Blok techniczny biały i kolorowy format A4
      3. Kredki ołówkowe, pastele olejne i suche
      4. Klej w sztyfcie
      5. Papier kolorowy
      6. Nożyczki
      7. Trzy ołówki
      8. Podkładkę do prac technicznych i malowani łatwo ścieralna o wymiarach co najmniej 30x40 cm
      9. Plastelina
      10. Dwa zeszyty 16-kartkowe w kratkę i dwa w trzy linie
      11. Dwie teczki biurowe z gumką
      12. Strój gimnastyczny (biała koszulka i czarne lub granatowe spodenki)

      Wszystkie przybory proszę podpisać.W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcą.

      Wychowawca klasy: Beata Wójcik (tel.726 429 727)

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

     • 26 czerwca 2020 r. kończymy jakże inny od poprzednich rok szkolny - rok, w którym koronawirus zmienił sposób nauczania a także zdominował nasze życie. Dlatego nie możemy spotkać się ze wszystkimi w szkole na tradycyjnym zakończeniu roku. Tego dnia będziemy spotykać się według przedstawionego harmonogramu.

      Będą to spotkania tylko z wychowawcami z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

      Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26.06.2020r

      1. kl. 8 godz. 800
      2. kl. 7 godz. 830
      3. kl. 6 godz. 900
      4. kl. 5 godz. 930
      5. kl. 4 godz. 1000
      6. kl. 3 godz. 1030
      7. kl. 2 godz. 1040
      8. kl. 1 godz. 1050
      9. kl. "0" godz. 1110

      W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z wychowawcami.Pozdrawiamy - Dyrektor i Nauczyciele

     • Harmonogram zwrotu podręczników i lektur do biblioteki szkolnej.

     • Harmonogram zwrotu podręczników i lektur do biblioteki szkolnej.

      ŚRODA 24.VI :

      godz. 900 - 1000  -  klasy  1-3

      godz. 1000 - 1100 - klasa 4

      godz. 1100 - 1200 - klasa 5

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------

      CZWARTEK 25 VI :

      godz. 900-1000  -  klasa 6

      godz. 1000-1100 - klasa 7

      godz. 1100-1200 - klasa 8

      Zwrotu dokonujemy w sali nr 12.

      Osoby zwracająca książki powinny być w maseczkach i rękawiczkach.

                    Zwracamy całe komplety podręczników bez ćwiczeń.

                                                                                        Małgorzata Mysłowska

                                                                       

       

       

       

     • Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka

     • Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom małym i dużym składamy najpiękniejsze życzenia.

      Bądźcie zawsze szczęśliwe! Niech Wasze dzieciństwo upływa przede wszystkim na beztroskiej zabawie. Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech, a w sercach radość. Niech otacza Was miłość i troska najbliższych.

      Jesteście naszą przyszłością  i nadzieją na wspaniały świat.  Wszystkiego najlepszego!

     • Informacja dla rodziców

     •  

      REGULAMIN
      ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH , OPIEKUŃCZO -DYDAKTYCZNYCH I  KONSULTACJI
      W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KOŁSUT
      W GRABÓWCE
      W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

       

      Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8  ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

       

      Rozdział I

      Organizacja zajęć 

      1. Za zgodą rodziców, na terenie szkoły organizowane są zajęcia rewalidacyjne  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opiekuńczo- dydaktyczne dla klas I-III i konsultacje dla klasy VIII, a od 1czerwca dla pozostałych uczniów.
      2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci .
      3. Zamiar zgłoszenia dziecka do odbywania zajęć  na terenie szkoły musi być potwierdzony przez rodzica ucznia co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej, tj.

       telefonicznie pod numer:15 86 13 231, lub e- mailowo na adres: psp.grabowka@wp.pl .

      1. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice zobowiązani są do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
      2. Dla uczniów pozostających w domu będzie kontynuowane nauczanie z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.
      3. W stosunku do uczestników zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistów prowadzących te zajęcia kontakt kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi będzie ograniczony.
      4. Wielkość sali jest dostosowana do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
      5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do częstego mycia rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
      6. Stosuje się regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy poprzez przecieranie z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego po każdych zajęciach i przy zmianie uczestników.
      7. Zachowuje się odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci
       i młodzieży.
      8. Wietrzenie sali odbywa się przynajmniej raz na godzinę.

       

      Rozdział II

      Organizacja konsultacji dla uczniów

      1. Wprowadza się od 25 maja br. możliwość korzystania z konsultacji, z przedmiotów kształcenia ogólnego, przez uczniów klas VIII  oraz od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej .
      2. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.
      3. Z zajęć w formie konsultacji, za zgodą rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
      4. Zamiar zgłoszenia dziecka do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać  w formie zdalnej, tj. telefonicznie pod numerem: 158613231
       lub e- mailowo na adres: psp.grabowka@wp.pl .
      5. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
      6. Uczniowie otrzymają harmonogram konsultacji grupowych i/lub indywidualnych z poszczególnych przedmiotów (uzależnione od liczby chętnych).
      7. Rodzic ucznia, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć
       w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.
      8. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
      9. Uczeń zobowiązany jest do  posiadania własnego  zestawu podręczników i przyborów szkolnych.
      10. W drodze do i ze szkoły uczeń bezwzględnie musi korzystać z osłony na usta i nos  oraz zachowywać dystans społeczny.
      11. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
      12. Uczeń korzysta z szatni szkolnej według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

       

      Rozdział III

      Warunki przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

       

      1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych. Uczniowie z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Nauczyciel ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka.
      2. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do placówki.
      3. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy zastosować zapisy Procedury – załącznik nr 3 Regulaminu.
      4. Dzieci przyprowadzać i odbierać ze szkoły mogą wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem zasady 1 rodzic z uczniem i w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły( śluza).
      5. Osoby przyprowadzające dzieci do szkoły zobowiązane są zachowywać środki ostrożności w postaci osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren placówki. Przy wejściu na teren szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją ich dezynfekcji. Każdy dorosły jest zobowiązany w sposób zalecany odkazić nim ręce (również w rękawiczkach jednorazowych) przed wejściem do budynku.
      6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
      7. Przy pierwszorazowym przyprowadzeniu dziecka do szkoły rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
      8. Przed wejściem do szatni rodzic:

             1) zajmuje wraz z dzieckiem miejsce w przestrzeni zapewniającej zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 2 m, wyznaczonej przed drzwiami prowadzącymi na korytarz szkoły,

             2) poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły, a rodzic zobowiązany jest do stosowania procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu),

             3) wchodzi do szatni wraz z dzieckiem (pomaga w czynnościach związanych z przebraniem jeśli jest taka potrzeba),

             4) po wyjściu z szatni pracownik szkoły odbiera dziecko i odprowadza do klasy; rodzic nie może wejść z dzieckiem do wewnętrznych pomieszczeń szkoły.

      1. Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.

       

      Rozdział IV

      Zasady obowiązujące pracowników szkoły

      1. Pracownik szkoły jest zobowiązany do:

      1) pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz w trakcie wykonywania pracy – minimum 2 razy dziennie,

      2) w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – dostosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,

      3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,

      4) przygotowania się do pracy poprzez założenie środków ochrony osobistej – w przypadku, gdy wyznaczony został w ramach swoich obowiązków do bezpośrednich kontaktów z rodzicem lub osobami trzecimi,

      5) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych.

      6) stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia ).

       

      1. W zakresie kontaktów z rodzicami przyprowadzającymi dzieci do placówki pracownik zobowiązany jest do:

      1) stosowania środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego o odległości minimum 2 m,

      2) każdorazowego mierzenia temperatury termometrem bezdotykowym zarówno u rodzica, jak i dziecka, przed wejściem do budynku,

      3) informowania o obowiązujących w szkole zasadach przeciwepidemicznych w sytuacjach tego wymagających,

      4) pilnowania przestrzegania przez rodziców ograniczeń związanych z korzystaniem z pomieszczeń ogólnodostępnych szkoły, a także tych dotyczących bezpośrednio dzieci w trakcie przebywania w szkole,

      5) niezwłocznego informowania Dyrektora placówki o sytuacjach stwierdzenia podwyższonej temperatury u rodzica lub dziecka, lub innych objawów świadczących o braku możliwości przyjęcia do szkoły.

       

      1. W zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi, nauczyciel zobowiązany jest do:

      1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,

      2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i stosowania się do procedury określonej w regulaminie,

      3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,

      4) wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,

      5) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza),

      6) unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

      1. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
      2. Nauczyciele zobowiązani są do posiadania numerów telefonów rodziców w celu szybkiej komunikacji.

       

      Rozdział V

      Zasady w zakresie organizacji żywienia dzieci

      1. Wyłącza się z użytku źródełka wody pitnej.
      2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      3. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym  zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
        i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są
        w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
      4. Posiłki podawane są w miejscach do tego przeznaczonych, a po każdym posiłku powierzchnie blatów stołów oraz poręcze krzeseł są dezynfekowane z użyciem odpowiedniego środka do dezynfekcji.

       

      Rozdział VI

      Kontakty z osobami trzecimi

      1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, wyznaczony do takich kontaktów pracownik placówki zobowiązany jest zastosować środki ochrony indywidualnej.

      2. Osoby trzecie sygnalizują zamiar wejścia do placówki poprzez zapukanie  do drzwi zewnętrznych lub telefonicznie i zobowiązane są poczekać na przyjście pracownika.

      3. Odbiór ewentualnych dostaw (towar,  przesyłki listowne itp.) odbywa się przed wejściem do budynku szkoły.

      4. Po wniesieniu dostaw na teren placówki:

      2) w przypadku przesyłek listownych – należy odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

       

      Rozdział VII

      Przepisy końcowe

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.

      2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kraśniku.

       

       

      Załącznik nr 1

      Oświadczenie Rodziców
       

      W związku z pobytem mojego dziecka w Szkole ……………………………………………., ja niżej podpisana/y

      .......................................................................................................................................................

      …………………………………………………………………………………………………...

                                                                 (imiona i nazwiska Rodziców)

      oświadczam, że:

       

      przyprowadzone do szkoły dziecko …………………………………………………………….

                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

      jest zdrowe, bez objawów chorobowych,

       

      nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

       

      Ponadto oświadczam, że: 

      1. zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji i funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kołsut w Grabówce w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie

      z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

      2) zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia i stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyprowadzeniem go do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,

      3) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u siebie i dziecka przed wejściem na teren placówki,

      4) informuję, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane  przez maksymalnie 2 różnych członków rodziny: ……………………………………………………………………………....

      …………………………………………………………………………………………………...

      (wpisać nazwiska oraz stopień pokrewieństwa)

      5) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.

      W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
      ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu: ................................................ (nr telefonu kontaktowego)

       

       

       

      Grabówka, dn. .............................          ……….............................................................

           (czytelny podpis Rodziców)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Zdrowych Świąt

     • Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      pełnych wiary, nadziei i miłości.

      Radosnego, wiosennego nastroju oraz wesołego "Alleluja"

      życzą

      Dyrektor i pracownicy PSP w Grabówce

     • Wolne od szkoły ...

     •    Wolne od szkoły i nieplanowany pobyt w domu nie muszą być nudne. Należy wykorzystać ten czas na naukę. Gdy już sie pouczycie proponuję Wam różne aktywności, dzięki którym czas w domu minie szybko i przyjemnie.                       

      Dla młodszych uczniów polecam wykonanie prac plastycznych z masy solnej oraz ,,Wyklejziarnki" znajdziecie je na stronie: ,,23 pomysły na zabawy be zabawek". Dla młodszych i starszych uczniów proponuję łamigłówki, quizy, gry planszowe na stronie: "Szaloneliczby.pl"

      Nie zapominajmy o książkach. Warto poznać i korzystać z blogów o książkach tkj. "Strefa czytacza", " Półeczka z książkami", gdzie znajdziecie recenzje o książkach, ciekawe filmiki, wywiady i informacje o nowościach wydawniczych. POLECAM.

                                                                                                                                    Małgorzata Mysłowska

     • Czuwaj!

     • Druhny i druhowie kto powiedział, że w czasie epidemii i konieczności pozostawania w domu nie można zdobywać sprawności harcerskich ?

      Oczywiście, że można i trzeba !!!

      Zachęcam harcerzy, którzy składali już Przyrzeczenie Harcerskie, jak również tych, którzy jeszcze go nie złożyli 
       i nie maja mundurów ale chcą być harcerzami do podjęcia trudu zdobycia sprawności harcerskich.

      Jeśli podejmiecie się takich zadań stwórzcie tabelę i wpisujcie zadania do tabeli. Każde wykonane przez Was zadanie musi być zatwierdzone podpisem rodzica.

      W załączniku propozycja sprawności i zadań, które możecie modyfikować ze względu na szczególne okoliczności.

      Zawsze pytajcie rodziców czy możecie podjąć się wykonania zadania, bo to rodzic będzie Wam je zatwierdzał. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych.

      Powodzenia!!!!

      Z harcerskim pozdrowieniem   druhna  drużynowa : Ewa Mirosław

      Czuwaj!!!

     • APEL DYREKTORA SZKOŁY

     • APEL

      DYREKTORA SZKOŁY

       DO RODZICÓW I UCZNIÓW

      Kochani Rodzice i Uczniowie w dzisiejszych, dość trudnych dla wszystkich, czasach zwracam się do Was
      z gorącym apelem.

      Bądźmy dla siebie nawzajem wyrozumiali: rodzice dla swoich dzieci, dzieci dla swoich rodziców ale także rodzice
      i dzieci dla nauczycieli.

      Stanęliśmy wszyscy przed bardzo trudnym zadaniem. Mamy zadbać wspólnie o edukację naszych podopiecznych. Jednak nie poprzez tradycyjne formy, sposoby i okoliczności nauki, do których byliśmy przyzwyczajeni. Przekazywanie wiedzy musi odbywać się za pomocą elektronicznych nośników.

      Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie mógł przewidzieć tych szczególnych zmian jakie zadziały się nie tylko
      w naszym kraju. Nie wszyscy jesteśmy posiadaczami dostępu do szybkiego Internetu czy też sprzętu za pomocą, którego możemy swobodnie kontaktować się z nauczycielami online.

      Rozumiem zdenerwowanie i obawy rodziców. Teraz przejęliście obowiązki nauczycieli.
      Doceniam Państwa wysiłki i zdaję sobie sprawę na jakie napotykacie trudności.

      Ja jako dyrektor szkoły i z pewnością nauczyciele również pozostajemy  wdzięczni za Państwa pomoc
      i poświęcenie. Doceniamy  każde zainteresowanie czy też uwagi z Państwa strony. Wręcz prosimy o uwagi
      i sugestie, jeśli takie macie.

      Od 25 marca obowiązkowo realizujemy podstawę programową z każdego przedmiotu według planu.

      Bardzo proszę rodziców i uczniów o pomoc w realizacji zadań. Proszę również o zrozumienie i cierpliwość.

      Wszystkim dziękuję, życzę powodzenia i gorąco pozdrawiam!

      Dyrektor szkoły 
      Ewa Mirosław

     • ​​​​​​​Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

     • Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

      Każdy taki zestaw będzie się składał z:

      • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
      • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
      • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

      Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

      Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

      Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.

     • Drodzy rodzice!

     • Apel dyrektora do uczniów żeby poważnie podeszli do nauki online i pracowali pilnie. Proszę o korzystanie z przygotowanego programu zamieszczonego na stronie ministerialnej.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Prosimy także rodziców o zrozumienie i wykazanie dobrej woli w umożliwieniu korzystania przez uczniów z komputerów czy telefonów do celów naukowych.

      W związku z zamknięciem szkoły, nauczyciele Państwa dzieci będą się z nimi kontaktować za pomocą komunikatorów. Będą zadawali różne zadania, prace do wykonania. Prosimy o monitorowanie przekazywanych materiałów i zachęcanie dzieci do ich wykonywania w określonym czasie.

      Dziękuję bardzo.

      Wszystkim życzę zdrowia !!!!!

      Pozdrawiam!

      Dyrektor Ewa Mirosław

     • Mała Liga esportowa

     • Witam

      Jestem nauczycielem informatyki i realizuję inicjatywę Małej Ligi esportowej dla szkół.

      W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku, korzystając z moich doświadczeń, uruchamiam rozgrywki esportowe (komputerowe) dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców).

      Umożliwia ona również nauczycielom WF realizację zagadnień z podstawy programowej WF w trybie zdalnym(*).

      Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar

      Proszę o przekazanie informacji o tej inicjatywie nauczycielom WF oraz uczniom.

      Zgłoszenia do rozgrywek proszę przesyłać elektronicznie na mail marcinkolacz@ieti.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/kontakt-2

       

      Z poważaniem

      dr Marcin Kołacz

      (*)

      Szkoła Podstawowa:

      Realizowane cele kształcenia

      1.Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

      2.Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.

      3.Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

      Kompetencje społeczne

      1.Uczestnictwo w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, Właściwie  zachowanie w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękowanie za wspólną grę;

      2. Pełnienie roli organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

       

     • Informacje o e-materiałach

     • Proszę, aby nauczyciele wspierając uczniów w nauce, opracowali i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, uruchomiona zostanie również zakładka z e-materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele.

      Państwa dyrektorów zobowiązuję do monitorowania i nadzorowania realizacji powyższych działań przez nauczycieli. Jednocześnie zwracam uwagę, że materiały dydaktyczne przygotowane dla uczniów powinny obejmować wyłącznie zrealizowane dotychczas treści. Ta forma utrwalenia wiadomości nie powinna podlegać ocenianiu.

      Zachęcam Państwa do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej urzędu
      (
      www.kuratorium.lublin.pl).

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

      11.03.2020

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i Promocji
      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Zajęcia odwołane !!!

     • UWAGA !!!

         Szanowni Rodzice i Uczniowie. 

      W związku z zagrożeniem "koronawirusem" zajęcia dydaktyczne w szkole zostają odwołane już od czwartku tj. 12 marca. Zajęcia opiekuńcze (świetlica) dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki będą się odbywać jeszcze 12 i 13 marca !!!

      Natomiast od poniedziałku 16 marca szkoła jest zamknięta i nie ma żadnych zajęć, przez kolejne dwa tygodnie. 

      Uczulam rodziców aby w ciągu tych dni:

      • nie odbywali żadnych niepotrzebnych podróży z dziećmi
      • niech dzieci przebywają w domu bez kontaktowania się niepotrzebnego z obcymi ludźmi.

      Takie działania są nakierowane na wyeliminowanie zagrożenia zarażeniem "koronawirusem".

      Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły i profilu szkoły na Facebooku.

      Wykażmy się odpowiedzialnością !!!

      Dyrektor szkoły: Ewa Mirosław